Make-up/Hair

Make-up / Hair. Haldeman Ford regional TV ad, 2013